Şcoala Gimnazială „Ion Irimescu” Fălticeni organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de îngrijitor (două posturi)

Şcoala Gimnazială „Ion Irimescu” Fălticeni organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante de îngrijitor – două posturi

Concursul va cuprinde trei etape

• Selecția dosarelor
• Proba scrisă
• Proba interviu

Probele se desfășoară conform următorului calendar

• Data limită pentru depunerea dosarelor la secretariatul Şcolii Gimnaziale „Ion Irimescu” Fălticeni: 21.11.2022, ora 14:00;
• Afişarea rezultatelor la selecţia dosarelor: miercuri, 23.11.2022, ora 14:00;
• Depunerea contestațiilor: miercuri, 23.11.2022, orele 14:00 – 16:00;
• Afișarea rezultatelor contestațiilor: joi, 24.11.2022, ora 13:00;
• Proba scrisă: marți, 29.11.2022, ora 9:00;
• Afişarea rezultatelor de la proba scrisă: marți, 29.11.2022, ora 14:00;
• Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei scrise: marți, 29.11.2022, orele 14:00 – 16:00;
• Afişarea rezultatelor contestaţiilor: luni, 05.12.2022, ora 12:00;
• Susținerea interviului: marți, 06.12.2022, ora 9:00;
• Afişarea rezultatelor interviului: marți, 06.12.2022, ora 14:00;
• Afişarea rezultatelor finale: marți, 06.12.2022, ora 16:00

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Evaluarea va consta în:

 • selecția dosarelor
 • proba scrisă: 100 de puncte
 • interviu: 100 de puncte

Candidații trebuie să obțină minimum 70 de puncte la fiecare probă. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a celor două probe. Se consideră admiși candidații care au obținut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.

Acte necesare pentru înscrierea la concurs

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare.
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz.  
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică.
 4. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie.
 5. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează.
  Notă: Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
 6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate.
  Notă: Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
 7. Curriculum Vitae

Notă: Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Nu se acceptă depunerea dosarelor incomplete.

Condiții generale de participare

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d. are capacitate deplină de exerciţiu;
e. are o stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f. îndeplineşte condiţiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice de participare

a. spirit organizatoric, capacitatea de a lua decizii eficiente;
b. abilități de comunicare și relaționare, de lucru în echipă;
c. disponibilitate pentru activitate în afara programului sau activități necuprinse în fișa postului, dar care contribuie la bunul mers al școlii.

Tematica şi bibliografia pentru ocuparea funcţiei de îngrijitor

 1. Ordinul M.E.C. nr. 5447/31.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar – titlul IV Personalul unităților de învățământ, cap. III Personalul nedidactic.
 2. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările si completările ulterioare, art. 247- Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare, Cap. IV, art. 22-23.
 3. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Cap. II, art. 6-7.
 4. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1456/25.08.2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor.
 5. Dr. Nicolae Poll, dr. Adriana Șerban, Noțiuni fundamentale de igienă.
 6. Procedura privind desfășurarea activităților în cadrul Şcolii Gimnaziale „Ion Irimescu”.

Informații suplimentare se pot obţine la secretariatul Şcolii Gimnaziale „Ion Irimescu” Fălticeni, str. Nicolae Beldiceanu, nr. 23, judeţul Suceava, telefon: 0230 540 561.

Fișa postului îngrijitor școlar

Director,
prof. Costică Parfenie