Norme metodologice de aplicare pentru Programul național pilot de tip „Școala după școală”

ORDIN nr.3.300 din 19 februarie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului național pilot de tip „Școala după școală”, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv

EMITENT
MINISTERUL EDUCAȚIEI

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 24 februarie 2021

Având în vedere prevederile art. 58 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. V alin. (1) și art. VI alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 171/2020 privind modificarea și completarea art. 58 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările ulterioare, și ale art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările ulterioare, ministrul educației emite prezentul ordin.

Articolul 1
Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Programului național pilot de tip „Școala după școală“, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2
Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Unitatea de management al proiectelor cu finanțare externă, inspectoratele școlare județene și al municipiului București, precum și conducerile unităților de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației,
Sorin-Mihai Cîmpeanu

București, 19 februarie 2021
Nr.3.300.

Ordin ministru Program „Școală după școală”