Criterii de acrodare ale burselor pentru elevi

CONDIȚII

A). Bursa de merit

> Au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media generală de cel puțin 8,50 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în semestrul I al anului școlar, pentru elevii aflați în clasa a V-a.
> Au obținut locul I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de MEN.
> Au obținut locul I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor cultural artistice, cu caracter sportiv, tehnico-științific, de nivel național organizate de MEN.

B). Bursa de ajutor social

> Orfani sau bolnavi TBC care se află în evidența dispensarelor școlare, ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malsorbație grave, astm bronșic, epilepsie, insuficiențe renale cronice, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, infestați cu HIV ori bolnavi de SIDA, poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă, reumatism articular, handicap locomotor. Acordarea se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar.
> Elevi din mediul rural școlarizați în altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu.
> Elevi proveniți din familii care îndeplinesc cumulate următoarele condiții:
1. Nu realizează un venit net mediu lunar pe ultimele 12 luni mai mare de 50% din salariul minim net pe economie (532,5 lei)
2. Nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20.000 m.p în zone colinare și de șes, și de 40.000 m.p în zone montane.
> Obligatoriu să fie promovați si cu media 10 la purtare.

C). Bursa de ajutor ocazional

> Venituri mici, venitul net lunar pe membru de familie care nu depășește 75% din salariul minim net pe economie (795,75 lei).
> Minim echivalentul unei burse de ajutor social pe o lună.
> Se poate acorda ocazional, o dată pe an.

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația suplimentară pentru copii.

Termenul de depunere al dosarelor este 6 octombrie 2017

ACTE NECESARE:

1). Bursa de merit

> Cerere cu media generală obținută în anul școlar 2016-2017 și media 10 la purtare, confirmată de diriginte.
> Cerere în care sunt menționate premiile câștigate, confirmată de profesorul îndrumător.

2). Bursa de ajutor social

> Elevi proveniți din familii cu venituri mici.
> Cerere însoțită de acte doveditoare de venit.
> Copie carte de identitate sau buletin de identitate părinți.
> Copii certificate naștere frați, surori + alocații.
> Adeverință cu veniturile nete pe ultimile 12 luni (septembrie 2016 – august 2017), venit net pe membru de familie mai mic de 532,5 lei.
> Declarație că nu a realizat nici un fel de venit în ultimele 12 luni, în cazul când nu este salariat (declarație tip de la diriginte/învățător).
> Certificat de la Administrația Financiară din raza teritoriala, pentru alte venituri, terenuri (maxim 20.000 m.p teren în zone colinare și 40.000 m.p în zone montane).

3). Bursa de ajutor ocazional

> Cerere însoțită de acte doveditoare de venit.
> Copie carte de identitate sau buletin de identitate părinți.
> Copii certificate naștere frați, surori și alocații.
> Adeverință cu veniturile nete (venit net pe membru de familie mai mic de 795,75 lei).
> Declarație că nu a realizat nici un fel de venit în ultimele 12 luni, iar în cazul când nu este salariat (declarație tip).

REȚINEȚI!

^ Bursele sunt revizuite semestrial în functie de schimbările intervenite în veniturile familiei.

^ Bursele se acordă din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învațământ preuniversitar potrivit articolului 105, alineatul 2, din Legea Educației Naționale nr.1/2011.

^ Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu această destinație.

^ Bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare în următoarele situații:

> Elevi care au promovat anul școlar sau care la sfârșitul anului școlar sau la sfârșitul anului sunt corigenți la o singură disciplină de învățământ și au media 10 la purtare.
> Absolvenții învățământului gimnazial care fac dovada că au fost admiși la liceu.
> Elevii declarați repetenți din motive medicale dovedite prin documente medicale.

Criteriile specific de acordare a burselor se stabilesc anual, în consiliu de administratie al școlii, în limitele fondurilor repartizate.

Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune acte doveditoare, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.

ATENȚIE!

Nu se primesc dosare incomplete și nici după termenul stabilit.