Anunț organizare concurs posturi bucătar și îngrijitor

Şcoala Gimnazială „Ion Irimescu” Fălticeni organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcții: 1 post bucătar, 1 post îngrijitor.

Concursul va cuprinde trei etape: selecția dosarelor, probă scrisă şi un interviu, conform următorului calendar:
• Data limită pentru depunerea dosarelor la secretariatul Şcolii Gimnaziale „Ion Irimescu” Fălticeni: 18.10.2019, ora 14.00
• Afişarea rezultatelor la selecţia dosarelor: joi, 23.10.2019, ora 14,00
• Depunerea contestațiilor: joi, 24.10.2019, orele 12.00-16.00
• Afișarea rezultatelor contestațiilor: vineri, 25.10.2019, ora 14,00
• Proba scrisă: luni, 28.10.2019, ora 9,00
• Afişarea rezultatelor de la proba scrisă: luni, 28.10.2019, ora 15,00
• Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei scrise: luni, 28.10.2019, orele 15,00-18,00
• Afişarea rezultatelor contestaţiilor: marti, 29.10.2019, ora 14,00
• Susținerea interviului: miercuri, 30.10.2019, ora 9,00
• Afişarea rezultatelor interviului: miercuri 30.10.2019, ora 14,00
• Afişarea rezultatelor finale: joi, 30.10.2019, ora 15,00

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Evaluarea va consta în
– selecția dosarelor
– proba scrisă – 100 de puncte
– interviu – 100 de puncte

Candidații trebuie să obțină minimum 70 de puncte la fiecare probă. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a celor două probe. Se consideră admiși candidații care au obținut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.

Acte necesare pentru înscrierea la concurs

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz  
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică
 4. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie
 5. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează
  Notă: Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului

6.Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
Notă: Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății

7.Curriculum Vitae
Notă: Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Nu se acceptă depunerea dosarelor incomplete

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d. are capacitate deplină de exerciţiu;
e. are o stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f. îndeplineşte condiţiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice de participare

a. studii care atestă calitatea de bucătar, vechime – minim 5 ani ;
b. studii generale pentru postul de ingrijitor, nu se solicită vechime ;
c. spirit organizatoric, capacitatea de a lua decizii eficiente;
d. abilități de comunicare și relaționare, de lucru în echipă;
e. disponibilitate pentru activitate în afara programului sau activități necuprinse în fișa postului, dar care contribuie la bunul mers al școlii;

Tematica şi bibliografia pentru ocuparea funcţiei de îngrijitor / bucătar în cadrul cantinei școlare

A. Tematica:

 1. Noţiuni privind colectarea şi evacuarea reziduurilor în condiţii de securitate
 2. Noţiuni privind descrierea etapelor parcurse pentru o bună curăţenie, a regulilor pentru efectuarea curăţeniei, precum şi a controlului eficienţei curăţeniei
 3. Noţiuni privind metodele folosite pentru dezinfecţie, regulile generale ale dezinfecţiei, precum şi controlul eficienţei acesteia
 4. Noţiuni privind igiena personală a lucrătorului(igiena pielii şi a anexelor ei, igiena gurii, nasului şi urechilor)
 5. Noţiuni privind echipamentul de protecţie a lucrătorului
 6. Noţiuni privind funcţiunile şi circuitele funcţionale în cadrul unei unităţi
 7. Noţiuni privind modul de servire a mesei în sala
 8. Rigurozitate în ceea ce priveste regulile de igiena în alimentatia publica
 9. Imaginatie culinara, ordonat si disciplinat
 10. Răspundere pentru respectarea standardelor de calitate a preparatelor realizate si respectarea termenelor de executie a acestora
 11. Pastrarea în bune conditii a ustensilelor si aparaturii
 12. Respectarea normelor de igiena si securitate a muncii

B. Bibliografie pentru postul de ingrijitor

 1. Noţiuni fundamentale de igienă – manual de specialitate
 2. Ordinul nr. 1955/1995, privind aprobarea normelor de igienă pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor (Cap. II şi III)

C. Bibliografie pentru postul de bucătar

 1. Igiena personală a lucrătorului din blocul alimentar
 2. Igiena mâinilor
 3. Etapele prelucrării veselei
 4. Reguli de servire a mesei
 5. Piramida alimentară
 6. Prepararea alimentelor: prelucrarea termică, fierberea, prăjirea, înâbușirea, coacerea, congelarea

Informații suplimentare se pot obţine la secretariatul Şcolii Gimnaziale „Ion Irimescu ”, Fălticeni, str. Nicolae Beldiceanu , nr. 23, judeţul Suceava – persoana de contact: secretar, Hrenciuc Mirela Doina , telefon: 0230 540 561.

Director,
Profesor Costică Parfenie